สถานที่เรียนดัง เลื่อนเรียนใหม่ ปลดปล่อยเด็ก 14.30 น. ชี้อากาศร้อน มีผลกระทบสุขภาพเด็ก